top of page

Enzhong Jin+, Jinrong Su+, Hongyu Hou+, Parham Pirayesh, Yijia Wang, Yi Yuan, Hanghang Yan, Guerman Popov, Lyudmila V. Goncharova, Sanaz Ketabi, Fang Dai, Changhong Cao*, Lei Chen*, Yang Zhao* 

Advanced Materials, 2024, under revision

J29. Insight into Artificial Interfaces for Li Metal Anode: Organic-rich or Inorganic-rich

Yijia Wang+, Hongyu Hou+, Karnpiwat Tantratian+, Lyudmila V. Goncharova, Bolin Fu, Enzhong Jin, Parham Pirayesh, Hamid Abdolvand, Xin Pang, Lei Chen*, Changhong Cao*, Yang Zhao*

Advanced Functional Materials, 2024, accepted

Maedeh Amirmaleki, Changhong Cao, Biqiong Wang, Yang Zhao, Teng Cui, Jason Tam, Xueliang Sun, Yu Sun and Tobin Filleter

Nanoscale, 2019, 11 (40), 18730-18738

Changhong Cao, Sankha Mukherjee, Jian Liu, Biqiong Wang, Maedeh Amirmaleki, Zhuole Lu, Jane Y Howe, Doug Perovic, Xueliang Sun, Chandra Veer Singh, Yu Sun, Tobin Filleter

Nanoscale, 2017, 11678-11684

Min Liu, Yuanjie Pang, Bo Zhang, Phil De Luna, Oleksandr Voznyy, Jixian Xu, Xueli Zheng, Cao Thang Dinh, Fengjia Fan, Changhong Cao, F Pelayo García De Arquer, Tina Saberi Safaei, Adam Mepham, Anna Klinkova, Eugenia Kumacheva, Tobin Filleter, David Sinton, Shana O Kelley, Edward H Sargent

Nature, 2016, 537, page 382–386

bottom of page