top of page

Multi-scale Mechanical Characterizations

Nicolas Juncos Ljubich1, Justin Puma1, Zi Xin Zhang1, Jianyu Li and Changhong Cao*

Journal of Visualized Experiments, 2024, under revision

J24. Recent advances in the mechanics of 2D materials

Guorui Wang#, Hongyu Hou#, Yunfeng Yan, Ritesh Jagatramka, Amir Shirsalimian, Yafei Wang, Binzhao Li, Matthew Daly* and Changhong Cao*

International Journal of Extreme Manufacturing, 2023

Zhequn Huang; Changhong Cao; Qixiang Wang; Heng Zhang; Crystal Owens; A. John Hart; Kehang Cui

Nano Letters, 2022, 22, 21, 8526–8533

Changhong Cao*, Tongyu Wu, Yu Sun*

J. Micromech. Microeng, 2021, 31 114004

Sei Jin Park, Jungho Shin, Daniel J Magagnosc, Sanha Kim, Changhong Cao, Kevin T Turner, Prashant K Purohit, Daniel S Gianola, Anastasios John Hart

ACS Nano, 2020, 14, 7, 8383–8391

Xian Wang, Changhong Cao, Jingcheng Shan, Yakun Zhao, Tobin Filleter, Yu Sun

Biophysical Journal, 2020, V118, I3

Changhong Cao, Zhuoran Zhang, Maedeh Amirmaleki, Jason Tam, Wenkun Dou, Tobin Filleter, and Yu Sun

Applied Materials Today, 2019, Volume 14, Pages 102-107

Aleksander Labuda, Changhong Cao, Tim Walsh, Jieh Meinhold, Roger Proksch, Yu Sun, Tobin Filleter

Review of Scientific Instruments, 2018, 89, 093701

Teng Cui, Sankha Mukherjee, Changhong Cao, Parambath M Sudeep, Jason Tam, Pulickel M Ajayan, Chandra Veer Singh, Yu Sun, Tobin Filleter

Carbon, 2018, 136 (2018) 168-175

Xian Wang, Haijiao Liu, Min Zhu, Changhong Cao, Zhensong Xu, Yonit Tsatskis, Kimberly Lau, Chikin Kuok, Tobin Filleter, Helen McNeill, Craig A Simmons, Sevan Hopyan, Yu Sun

Journal of Cell Science, 2018, jcs.209627

Changhong Cao, Sankha Mukherjee, Jane Y Howe, Doug D Perovic, Yu Sun, Chandra Veer Singh, Tobin Filleter

Science Advances, 2018, 4: eaao7202

Matthew Daly*, Changhong Cao*, Hao Sun, Yu Sun, Tobin Filleter, Chandra Veer Singh (* Equal contribution)

ACS Nano, 2016, 10 (2), pp 1939–1947

Changhong Cao, Matthew Daly, Brandon Chen, Jane Y Howe, Chandra Veer Singh, Tobin Filleter, Yu Sun

Nano Letters, 2015, 15 (10), 6528-6534

Changhong Cao, Matthew Daly, Chandra Veer Singh, Yu Sun, Tobin Filleter

Carbon, 2015, 81 (0), 497-504

Changhong Cao, Yu Sun, Tobin Filleter

Journal of Materials Research, 2014, 29 (03), 338-347

Seongchan Pack, Ezra Bobo, Neil Muir, Kai Yang, Sufal Swaraj, Harald Ade, Changhong Cao, Chad S Korach, Takashi Kashiwagi, Miriam H Rafailovich

Polymer, 2012, 53 (21), 4787-4799

Changhong Cao, Alex Reiner, Chunhui Chung, Shuo-Hung Chang, Imin Kao, Robert V Kukta, Chad S Korach

Carbon, 2011, 49 (10), 3190-3199

Seongchan Pack, Takashi Kashiwagi, Changhong Cao, Chad S Korach, Menachem Lewin, Miriam H Rafailovich

Macromolecules, 2010, 43 (12), 5338-5351

bottom of page