top of page

Ran Huo, Guangyu Bao, Zhenwei Ma, Zixin He, Roozbeh Moakhar, Zhen Yang, Shuaibing Jiang, Xuan Li, Christopher Chung, Alexander Nottegar, Changhong Cao, Sara Mahshid, Jianyu Li* Advanced Functional Materials, 2023, 2213677

Samuel Smocot#, Zixin Zhang#, Lingzhi Zhang, Shu Guo*, Changhong Cao*

Nanoscale, 2022,14, 17134-17156

bottom of page